W dniu 26.02.2022 w Berlinie odbyła się wielka demonstracja Ukraińców,Polaków ,klubowiczów GP/Rodło,Białorusinów,Niemców ,Gruzinów,przeciwko satrapie Putinowi który napadł na Ukrainę i o uwolnienie polskich działaczy Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta ze Związku Polaków na Białorusi przebywających w więzieniu sługusa Putina, Łukaszenki! Oboje zbrodniarze wojenni winni w przyszłości stanąć przed międzynarodowym trybunałem za dokonane ludobójstwo na Narodzie Ukraińskim. Odwiedził i poparł demonstrantów Pan Prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Anżelika Borys i Andrzej Poczobut, działacze Związku Polaków na Białorusi, już od niemal roku są więźniami Aleksandra Łukaszenki. Białoruski dyktator przetrzymuje tych dzielnych ludzi w niewoli, ponieważ zwalcza polską mniejszość, którą Andżelika Borys i Andrzej Poczobut odważnie reprezentują. Łukaszenka czyni tak dlatego, że nasi Rodacy reprezentują wartości, których on nienawidzi: poszanowanie praw człowieka, wolność przekonań, swobodę wypowiedzi.

Andżelika Borys jest nauczycielką i działaczką społeczną, od wielu lat przewodniczy Związkowi Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut to niezależny dziennikarz i przewodniczący Rady Naczelnej ZPB. W marcu 2021 roku, na fali prześladowań mniejszości polskiej po sfałszowanych przez dyktatora wyborach prezydenckich, Borys i Poczobut zostali zarzutami zatrzymani przez funkcjonariuszy białoruskiego reżimu. Do dzisiaj przebywają w więzieniu. Ich sytuacja pogarsza się z tygodnia na tydzień, władze Białorusi utrudniają kontakt z więźniami politycznymi.

2

Uwięzienie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta zostało stanowczo potępione przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej.

 W obronę bezprawnie przetrzymywanych Rodaków włączyli się Polacy mieszkający w kraju i na emigracji. W Polsce odbywają się demonstracje, których uczestnicy domagają się od Łukaszenki, ale także od jego mocodawcy, jakim niewątpliwie jest Władimir Putin, natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Dzięki współpracy Fundacji Łączy nas Polska z Klubami „Gazety Polskiej” podobne wystąpienia przygotowywane są w wielu państwach, w których mieszkają Polacy. Stajemy wspólnie w obronie niewinnie prześladowanych. Nie zgadzamy się na to, żeby w środku Europy można było trzymać kogoś miesiącami w więzieniu tylko dlatego, że kocha on wolność i jest Polakiem.

Tylko solidarność i jednoznaczne stanowisko wolnego świata może zwrócić wolność naszym Rodakom. Dlatego my, niżej podpisani przedstawiciele Polaków mieszkających w Niemczech, prosimy rząd Niemiec, przedstawicieli tutejszych instytucji oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie wszelkich działań zmierzających do uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Angelika Borys und Andrzej Poczobut, Aktivisten des Bundes der Polen in Weißrussland, sind beinahe fast seit einem Jahr Häftlinge von Aleksandr Lukaschenka.Der weißrussische Diktator hält diese tapferen Menschen in der Gefangenschaft, weil er die polnische Minderheit bekämpft und Angelika Borys und Andrzej Poczobut sie mutig repräsentieren. Lukaschenka handelt auf diese Weise, weil unsere Landsleute die Werte vertreten, die von ihm verhasst sind: Achtung der Menschenrechte, Meinungs- und Wort-Freiheit.

21

Angelika Borys ist Lehrerin mit sozial-gesellschaftlichem Engagement und steht seit vielen Jahren an der Spitze des Bundes der Polen in Weißrussland.

Andrzej Poczobut ist freier Journalist und Vorsitzender des Obersten Rates des Bundes der Polen in Weißrussland.

Im März 2021 als nach den durch den Diktator gefälschten Präsidentenwahlen die polnische Minderheit eine Welle der Verfolgungen zu spüren bekam, hörten Angelika Borys und Andrzej Poczobut Anschuldigungen und wurden durch Funktionäre des Regimes festgenommen. Bis heute sitzen sie im Gefängnis. Ihre Situation verschlechtert sich von Woche zu Woche. Die weißrussischen Behörden erschweren Kontakte mit politischen Häftlingen.

Die Gefangennahme von Angelika Borys und Andrzej Poczobut haben Behörden der Republik Polen, Behörden anderer Staaten und auch Vertreter von internationalen Organisationen, darunter der EU, auf das schärfste verurteilt. Für die Verteidigung der zu Unrecht inhaftierten Landsleuten engagierten sich sowohl die im Inland als auch im Ausland lebenden Polen. In Polen kommt es zu Demonstrationen, deren Teilnehmer von Lukaschenka und auch von seinem Machtgeber, der zweifellos Wladimir Putin ist, die sofortige Freilassung von Angelika Borys und Andrzej Poczobut fordern.11

Dank der Zusammenarbeit der Stiftung mit den Klubs der polnischen Zeitung „Gazeta Polska“, die zu einer Art von Bürgerbewegung, sich entwickelt hatten, sind gezielte Schritte möglich.Ähnliche Protest-Auftritte werden in vielen Staaten, in denen Polen leben, vorbereitet. Gemeinsam treten wir auf, um unschuldig Verfolgte zu verteidigen.Wir nehmen nicht hin, dass man inmitten von Europa jemanden monatelang im Gefängnis hält nur, weil er die Freiheit liebt oder ein Pole ist. Nur Solidarität und eindeutige Haltung der freien Welt können unseren Landsleuten die Freiheit zurückgeben.

Deswegen wir, unten gezeichneten, Mitglieder der Klub der polnischen Zeitung ”Gazeta Polska “die in Deutschland wohnen, bitten die deutsche Regierung, Vertreter der hiesigen Institutionen und alle Menschen des guten Willens, jegliche Handlungen zur Befreiung von Angelika Borys und Andrzej Poczobut zu unterstützen

Comments powered by CComment' target='_blank'>CComment

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.