worldtimes-online

W tym roku przypada setna rocznica niepodległości Łotwy,podobnie jak i Polski.Przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera były Marszałek Parlamentu Europejskiego dr Hans-Gert Pöttering powitał prelegentów i gości przed prezentacją książki” Lettland 1918–2018. Ein Jahrhundert Staatlichkeit-Łotwa 1918-2018-sto lat państowości”,wydawnictwa   Ferdinand Schöningh i autorów  Ivars Ijabs, Jan Kusber, Ilgvars Misans, Erwin Oberländer. W swojej wypowiedzi Marszałek Parlamentu Europejskiego a.D.widząc członków Kluby Gazety Polskiej Berlin-Brandenburg spontanicznie podkreślil,że bez ruchu Solidarności ,Lecha Wałęsy i naszego papieża,świętego Jana Pawła II niemożliwe byłoby zjednoczenie Niemiec i pokojowe obalenie komunizmu,a tym samym uzyskanie niepodległości przez Łotwę.Następnie powitała wszystkich  Jej Ekscelencja Pani Ambasador Łotwy Inga Skujiņa.Po serdecznym powitaniu ciekawy referat pt.”Dokąd zmierzany w przyszłości”  wyglosił pan Egils Levits.Następnie zaproszeni prelegenci pan Artis Pabriks należy do frakcji Ludowej w parlamencie Europejskim ,dr Ralf Brauksiepe były wiceminister w Ministerstwie obrony RFN,oraz Egils Levis sądzia Trybunału Europejskiego rozpoczęli dyskusję na temat „Przyszłość Europy,niemieckie-łotewskie perspektywy”,moderowaną przez redaktora Christiana Stichlera z radia  NRD i zarazem korespondenta telewizji I programu ARD d/s Skandynawii i Morza Bałtyckiego.Członkowie KGPB-B serdecznie podziękowali panu Potteringowi za pamięć i słowa prawdy wypowiedziane w tak ważnym momencie uroczystości obchodów 100.lecia niepodległości Łotwy.

Rys historyczny Łotwy:

Terytorium obecnej Łotwy od  IX do XI wieku było zasiedlane  przez plemiona bałtyckie oraz ugrofińskie. Z końcem  XII wieku na ten kraj następowała silna ekspanska  niemiecka, czego konsekwencją były silne i długotrwałe wpływy niemieckie, a później także szwedzkie. Od  XIII wieku ziemie łotewskie zostały zagrabione  przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych i dokonała się chrystianizacja tych terenów.Od tego czasu  stanowiły one część Inflant czyli obszaru  obejmującego dzisiejszą Łotwę i Estonię. W 1561 ziemie łotewskie zostały włączone do Litwy, a po unii lubelskiej stanowiły wspólną własność Rzeczypospolitej Obojga Narodów z tym,że Kurlandia i Semigalia jako lenno.Po rozbiorach I Rzeczpospolitej w XVIII Inflanty znalazły się pod panowaniem cara Rosji. Ludność miejska Łotwy  posługiwała się tam głównie językiem niemieckim, a ludność wiejska językiem łotewskim oraz, w północnej części, estońskim i innymi językami z grupy fińskiej). Łotysze nie zostali do końca nigdy zgermanizowani i przetrwali jako naród do dziś. Podczas I wojny światowej od 1915 Kurlandia i Semigalia, a od początku 1918 całość terytorium Łotwy  znalazło się  pod okupacją niemiecką. Po zakończeniu I wojny światowej 18 listopada 1918 Łotwa proklamowała niepodległość. W latach 1919–1920 trwała wojna o niepodległość w której  siły łotewskie przy wsparciu estońskim, brytyjskim i polskim walczyły przeciw oddziałom niemieckim, białoruskim a na końcu  bolszewickim.Warto przypomnieć fakt podpisania niekorzystnego traktatu pokojowego między II Rzeczpospolitą i bandyckim krajem rad ,czyli sowietami w Rydze w 1921 roku .Sowieci od początku podpisania traktatu  nie dotrzymywali jego warunków ,a ziemie z I rozbioru I Rzeczpospolitej zgodnie z traktatem pozostały za żelazną kurtyną,chociaż mogły wrócić do Macierzy.Polacy tam zamieszkujący pozostali pod jarzmem sowieckim i to się zemściło. Wg moskiewskiego  Memoriału 143 810 tysięcy Polaków zostało represjonowanych w tym 111 tysięcy  na podstawie rozkazu nr 00485,  bestii ,szefa NKWD Nikołaja Jeżowa zostało zamordowanych w latach1937-1938.Od  1934do 1940 Łotwa była rządzona autorytarnie przez Kārlisa Ulmanisa. W wyniku paktu z  23 .08.1939 roku, Ribbentrop-Mołotow Łotwa znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i od czerwca 1940 roku nastąpiła sowiecka okupacja. 5 sierpnia 1940 Łotwa została formalnie włączona do ZSRR jako Łotewska SSR. Deklaracja amerykańskiego departamentu stanu z 1940 r., nieuznająca włączenia Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR i stwierdzająca okupację tych krajów przez obce wojska. USA i większość krajów zachodnich nigdy nie uznały włączenia krajów bałtyckich do ZSRR.Po napaści Niemiec hitlerowskich na ZSRR od lipca 1941 roku do 1944 roku terytorium Łotwy ponownie znalazło się pod okupacją niemiecką.Po tak zwanym wyzwoleniu ,wypędzeniu hitlerowców

Łotwa ,Litwa i Estonia ponownie zostały siłą włączone do ZSRR. W okresie powojennym władze sowieckie przeprowadziły dość intensywne uprzemysłowienie kraju, a jednocześnie umieszczono na jego obszarze znaczne ilości wojsk – doprowadziło to do znacznego napływu na Łotwę Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej.Po rozpadzie ZSRR

21 sierpnia 1991 roku Łotwa ogłosiła deklarację niepodległości i w tym też roku została przyjęta do ONZ. Od 1 maja 2004 roku Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, a od 29 marca 2004  NATO;należy także do ONZ, OBWE, Rady Europy oraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego.Łotwa jest republiką parlamentarną,ze stolicą w Rydze. Organem ustawodawczym jest jednoizbowy parlament , składający się ze 100 parlamentarzystów wybieranych na czteroletnią kadencję. Prezydent jest wybierany przez Sejm na kadencję trwającą cztery lata. Reprezentuje on państwo na arenie międzynarodowej, jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Łotwy. Organem wykonawczym jest Gabinet Ministrów  składający się z premiera i ministrów przez niego powołanych. Premier powoływany  jest przez prezydenta państwa. Gabinet Ministrów musi otrzymać wotum zaufania w Sejmie, jest przed nim także odpowiedzialny za swoje działania.

Łotwa zamieszkana jest  przez niecałe dwa miliony ludzi ;jest państwem unitarnym,nizinnym.Przez Łotwę płynie Dźwina, uchodząca do Zatoki Ryskiej. Rzeka umożliwia spławianie drewna oraz wytwarzanie energii w hydroelektrowniach. W wyniku włączenia Łotwy do ZSRR przesiedlono tam wielu Rosjan. Dziś większość Rosjan mieszkających na Łotwie nie zna języka łotewskiego, co jest jednym z powodów, dla których Łotwa nie chce przyznać wielu z nich obywatelstwa. 18 lutego 2012 roku odbyło się w tym kraju referendum, w którym Łotysze mieli zdecydować o nadaniu rosyjskiemu statusu języka urzędowego, za takim rozwiązaniem opowiedziało się tylko  24,88% głosujących. 1 stycznia 2014 na Łotwie wprowadzono walutę euro.