Polska

Góry Świętokrzyskie należą do zacisznych zakątków  Polski.  Zwłaszcza w sezonie pojawiają się tu liczni  turyści, którzy chca zapoznać się z ciekawymi atrakcjami tego regionu. Jednym z nich jest Święty Krzyż leżący na Łysej Górze 595 m n.p.m. Stoi tam duży klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Dawniej było to Opactwo Benedyktyńskie i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Stąd nazwa tego ciekawego miejsca Święty Krzyż.

Nie jest znana dokładna data założenia klasztoru benedyktyńskiego na Łysej Górze. Prawdopodobnie jest to fundacja Boleslawa Chrobrego datowana na początek  XI wieku. Legenda opowiada, że powstanie klasztoru związane jest ze św. Emerykiem, który w 1006 roku przebywał u grobu św. Wojciecha. W tym czasie też polował w Górach Świętokrzyskich i prawdopodobnie urzeczony tym miejscem poprosił króla Bolesława Chrobrego o ufundowanie tam opactwa benedyktyńskiego.

W latach 1102-1138 powstał klasztor i romański kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. W 1306 roku książe Władysław Łokietek przekazał  łysogórskim benedyktynom relikwie Drzewa Świętego Krzyża podarowane przez Emeryka

królewicza z Węgier. Od tego czasu miejsce to po dzień dzisiejszy  nosi  nazwę Święty Krzyż.

W połowie XV wieku opat Michał z Lipia dzięki finansowemu wsparciu króla Kazimierza Jagiellończyka rozbudował romański kościół. Dobudowane zostało gotyckie prezbiterium, zakrystia, a także powstała nowa część od strony zachodniej. Duży udział w rozbudowie kościoła na Świętym Krzyżu miał też kardynał Zbigniew Oleśnicki. To on przyczynił się do budowy nowego chóru, głównego ołtarza i także przesklepienia nawy i klasztornych krużganków.

W roku 1491 z inicjatywy opata Macieja z Pyzdr doszło do budowy  od strony północnej klasztoru nowego skrzydła przeznaczonego na infirmerię i aptekę.

Warto też tu wspomnieć, że w tym czasie inny zakonnik Andrzej ze Słupi zebrał i skopiował w opactwie na Świętym Krzyżu zbiór utworów pod nazwą“ Pieśni Łysogórskie”. Są one uznawane jako jedne z najstarszych stworzonych dokumentów polskich.

Za panowania Jagiellonów opactwo na Świętym Krzyżu było najważniejszym sanktuarium religijnym w ówczesnym Królestwie Polskim. Król Władysław Jagiełło nawiedzał je  siedem razy. Aż dziesięciokrotnie przebywał w klasztorze król Kazimierz Jagiellończyk, a sześciokrotnie król Zygmunt Stary i trzykrotnie król Zygmunt August. W roku 1607 po bitwie pod

Guzowem  do opactwa w dowód wdzięczności przybył też król Zygmuny III Waza.

W latach 1611-1620 zbudowana została Kaplica Oleśnickich. Zaś  w roku 1643 opat Stanisław Sierakowski przebudował kościół. Powstały wtedy dwie barokowe wieże, a od południa kaplica Matki Boskiej Bolesnej.

Dramatyczny był dla opactwa na Świętym Krzyżu rok 1655. Wtedy kościół i klasztor złupili Szwedzi i wymordowali część zakonników.

Przykry też był rok 1690, bo papież Aleksander VIII obłożył opactwo ekskomuniką, która została dopiero zdjęta w 1706 roku.

W latach 1686-1701 nastąpiła dalsza rozbudowa i zbudowane zostało zachodnie skrzydło klasztoru z refektarzem.

Podczas III wojny północnej w 1704 roku klasztor ponownie został zajęty przez wojska szwedzkie.

Tragiczny dla Świętego Krzyża był rok 1777. Spłonął wtedy w pożarze kościół i klasztor. W latach 1781-1789 wybudowano trzeci kościół w stylu barokowo-klasycznym.

W roku 1819 nastąpiła supresja klasztorów w Polsce na mocy bulli papieża Piusa VII. Klasztor na Świętym Krzyżu został zajęty i utworzono w nim Instytut Księży Zdrożnych, a w roku 1863 w opactwie stacjonowali także powstańcy styczniowi.

W czasie zaborów Rosjanie utworzyli w opactwie ciężkie więzienie kryminalne, a w roku 1914 Austriacy zniszczyli wieżę kościelną wysadzając ją w powietrze.

Od roku 1936 na Świętym Krzyżu mieści się klasztor i nowicjat Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W budynku dzisiejszego muzeum do roku 1939 mieściło się ciężkie więzienie.

We wrześniu 1939 roku kościół i klasztor na Świętym Krzyżu został zbombardowany przez Niemców i uległ częściowemu zniszczeniu. W latach 1941-1944 hitlerowcy więzili w klasztorze jeńców radzieckich.

Burzliwa historia na Świętym Krzyżu zakończyła się po II wojnie światowej. Dnia 16 czerwca 2013 roku papież Franciszek podniósł Kościół Świętej Trójcy na Świętym Krzyżu do godności Bazyliki Mniejszej. W roku 2014 dzięki autorstwu architekta Władysława Markulisa ukończono rekonstrukcję zniszczonej przez Austriaków wieży kościelnej.

Obecnie Kościół i Opactwo Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest udostępnione dla turystów do zwiedzania codziennie w godzinach od 9-17. Do dyspozycji jest zawsze przewodnik klasztorny. W niedzielę i święta zwiedzanie jest możliwe tylko po zakończonych nabożeństwach.

Zwiedzanie klasztoru i kościoła na Świętym Krzyżu jest wielką atrakcją. Jednak największym przeżyciem duchowym jest   

zapoznanie się z historią i adoracja relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Wystawienie relikwii Świętego Krzyża odbywa się po każdej Mszy świętej. Także w okresie Wielkiego Postu po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Istnieje też możliwość na życzenie adoracji i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego przez grupy wycieczkowe i na zakończenie każdej pielgrzymki.

Święty Krzyż to miejsce pełne tajemnic, a słynne na nim w całej Polsce sanktuarium z relikwiami   Świętego Krzyża i tysiącletnim klasztorem bije rekordy popularności wśród turystów i pielgrzymów. Co roku sanktuarium na Świętym Krzyżu odwiedza około 200 tysięcy pielgrzymów oraz turystów z Polski i całego świata.

Źródło: materiały i zdjęcie z internetu.